Umowa na kompleksowe wykonanie dachu

Redakcja
Duża inwestycja wymaga precyzyjnej umowy. Trzeba w niej bardzo szczegółowo określić przedmiot i zakres prac, zasady rozliczenia między stronami, w tym konsekwencje wynikające z przekroczenia przez wykonawcę ustalonego wcześniej wynagrodzenia i niedotrzymania terminów.

Umowa o roboty budowlane
na kompleksowe wykonanie dachu na budowie budynku
mieszkalnego ............................... przy ul. ............................... w ............................  

Umowa o roboty budowlane
zawarta w dniu ............. pomiędzy:
.................................... z siedzibą w ............................., ul. ................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...............
w Sądzie Rejonowym dla ............................., ......Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. ....................................................
..........................................................
2. ....................................................
..........................................................
a
.....................................z siedzibą w .............................., ul. ............................, zwaną dalej Podwykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ..........................................................................
..............................................................................
o następującej treści:
Zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego niniejsza Umowa wchodzi w życie wyłącznie w przypadku zgody Klienta. Jeżeli Klient, w terminie 14 dni od przedstawienia mu, przez Zamawiającego Umowy
z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy.
Jednocześnie, zgodnie z art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzegamy, iż do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Klienta.
W przypadku braku takiej zgody Zamawiający oraz Klient nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania na budowie obiektu mieszkaniowego pod nazwą ................ mieszczącego się przy ul. ................ w .................następujący zakres robót:

2. Powyższy zakres robót zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną składającą się z projektu architektoniczno-budowlanego wykonanego przez .................., a także zgodnie ze zmianami ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz projektantami obiektu. Uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych i sztuki budowlanej, nie będzie rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego. W/w dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Załączniki wyszczególnione na końcu niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§ 2
Zobowiązania podwykonawcy

1. Obowiązki Podwykonawcy w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy polegają na:
a) weryfikacji kompletności i poprawności technicznej dokumentacji dotyczącej wykonywanej pracy,
b) uzgodnieniu – na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,
c) wykonaniu zakresu robót podanego w § 1 zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszą i najlepszą wiedzą techniczną, normami i przepisami,
d) pracy w formie i godzinach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót prowadzonych przez Zamawiającego,
e) dostarczeniu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na budowę
i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska robocze i zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą, 
f) zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli Podwykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych, usunie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Podwykonawcę. Powyższa kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu (potrącona przez Zamawiającego) w bieżącym miesiącu realizacji i/lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącach następnych, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia Podwykonawcy należnej Zamawiającemu kwoty, Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu kaucję gwarancyjną, a Podwykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego. Powyższa kwota zostanie uregulowana na podstawie częściowego lub ostatecznego rozliczenia bądź faktury. Podwykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury bez podpisu,
g) usunięciu ewentualnych zabezpieczeń wykonanych elementów w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego,
h) wykonaniu dokumentacji powykonawczej wg zakresu robót objętych umową.
2. Ponadto Podwykonawca zobowiązany jest do:
a) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót posiadającej uprawnienia stosownie do danej branży,
b) przedstawienia oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania przedmiotu umowy,
c) zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami j.w.,
d) wyposażenia swoich pracowników w schludne i jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej,
e) wyposażenia swoich pracowników we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,
f) dostarczenia próbek i wymaganych informacji oraz dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia przeglądu przed wbudowaniem,
g) nieodpłatnego wykonania elementu wzorcowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
h) dokonania właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego i Prawa budowlanego oraz przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności.

Wzór umowy - plik do pobrania

 

Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać, aby testy inne niż wymagane przy odbiorze zostały przeprowadzone w czasie trwania robót, w takim przypadku Podwykonawca, na swój koszt, dostarczy wszelkie dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia testów,
i) pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o realizacji zamówień materiałowych przed dostawą na plac budowy,
j) codziennego sprzątania po swoich robotach,
k) zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
l) usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni lub określonym przez przedstawiciela Zamawiającego w porozumieniu z Podwykonawcą, a następnie ponownym zgłoszeniu prac do odbioru wg procedury przewidzianej w § 3, przy czym w przypadku nie usunięcia przez Podwykonawcę wad w terminach wskazanych powyżej niezależnie od tego iż Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie z tytułu rękojmi i gwarancji określonej w niniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego, Podwykonawca nie będzie w żadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robót,
m) obowiązkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy, pod rygorem nałożenia kary w wysokości ............ zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,
n) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady prawne i fizyczne robót i dostaw od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego Przedsięwzięcia na okres 3 lat, przy czym ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej. Podwykonawca wystawi pisemny dokument gwarancji. Usunięcie usterek i naprawy gwarancyjne Podwykonawca wykona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii. Zgłoszenie awarii może zostać przekazane telefonicznie lub faksem. Czas reakcji serwisu 12 h od momentu powiadomienia. Podwykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie 10 lat od daty odbioru końcowego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,
o) przedstawienia w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu robót oraz „Tabelę scalonych cen jednostkowych” odzwierciedlającą podział ryczałtowego wynagrodzenia Podwykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Niniejsze dokumenty będą ściśle związane z umową,
p) złożenia w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy bezwarunkowej, nieodwoływalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej terminowego i dobrego wykonania zakresu umowy o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy ważnej do dnia
.............. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót Zamawiającego na obiekcie Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uzupełniającej, adekwatnej do przedstawionego nowego terminu zakończenia inwestycji,
q) przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przedstawiciela Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy w szczególności przez wszystkich pracowników Podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do nałożenia kary w wysokości ............. zł za każde przewinienie, po uprzednim powiadomieniu Kierownictwa Podwykonawcy, a w ostateczności do wstrzymania prac. Kara będzie naliczana za każdy dzień okresu nie wywiązania się z powyższych warunków. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia przedmiotu umowy, które zostaną niezmienne. Powyższa kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu (potrącona przez Zamawiającego) wg § 2 ust. 1 lit. f,
r) wykonywania wszelkich poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,
s) partycypacji w kosztach pośrednich budowy (tj. opłaty za energię elektryczną i wodę do celów socjalnych, ogólną ochronę placu budowy) w wysokości 2% szacunkowej wartości wynagrodzenia oraz w kosztach ubezpieczenia 1% szacunkowej wartości wynagrodzenia, która to kwotą zostanie obciążony Wykonawca z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pierwszej faktury.

Wzór umowy - plik do pobrania

§ 3
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:
a) umożliwienia Podwykonawcy korzystania na placu budowy z czynników energetycznych, wody, wywozu odpadów socjalnych do robót będących przedmiotem umowy,
b) wskazania miejsca składowania materiałów Podwykonawcy, określenia sposobu ich zabezpieczenia oraz wskazania miejsca na odpady,
c) przystąpienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Podwykonawcę wykonanych robót, pod warunkiem przygotowania przez Podwykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych, w tym protokołu odbioru nie później niż 3 dni przed terminem odbioru,
d) przekazania Podwykonawcy uzgodnionej dokumentacji technicznej w ilości 1 egzemplarza.

§ 4
Postanowienia dodatkowe

1. Przedstawicielem Podwykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest Pan ................................., któremu udziela się pełnomocnictwa do zmian terminów pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 3.
2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Podwykonawcą i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest Pan ....................., któremu udziela się pełnomocnictwa do zmian terminów pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 3.
3. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.
4. Podwykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z opóźnienia Podwykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 7.
5. Podwykonawca jest zobowiązany, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego do współpracy oraz koordynacji własnych prac z innymi podwykonawcami.
6. Kolejność i lokalizację prac Podwykonawca musi uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.
7. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy.
8. Eksponowanie znaków firmowych Podwykonawcy może odbywać się tylko za pisemną zgodą przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sposób i forma prezentacji nie może odbiegać od standardów przyjętych przez Zamawiającego. Reklamowanie firmy odbiegające od w/w zasad spowoduje obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia znaków firmowych.
9. Podwykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania tajemnicy handlowej w trakcie trwania umowy, a także w czasie pięciu lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. W przypadku złamania niniejszego postanowienia Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 lit. d. Zamawiający upoważniony jest do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość w/w kary umownej.
10. Podwykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do:
a) przedstawienia polis ubezpieczeniowych: ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością wobec osób trzecich (OC),

Wzór umowy - plik do pobrania

b) dostarczenia do siedziby Zamawiającego kserokopii następujących dokumentów:

  • aktualnego odpisu z rejestru handlowego (dotyczy przedsiębiorców rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym) lub aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Podwykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy z dalszym podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
6. Wraz z umową, o której mowa w ust. 2, Podwykonawca składa oświadczenia, w których on i dalszy Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zaległości, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości. O zatrzymaniu wynagrodzenia Zamawiający niezwłocznie informuje Podwykonawcę faksem lub listem poleconym. Podwykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaległości i terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a wyja-
śnienia Podwykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnia powstania zaległości Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi,
i potrącenia powyższej kwoty z należnego Podwykonawcy wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania oraz odstąpienia od umowy z winy Podwykonawcy. W przypadku jednak, gdy prace wykonane przez dalszego Podwykonawcę zostały odebrane przez Zamawiającego wraz z innymi pracami wykonanymi przez Podwykonawcę zgodnie z niniejszą umową, Zamawiający może dokonać zapłaty zaległego wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zaległości.
7. Nie później niż do 14-go dnia każdego miesiąca, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Protokołu Miesięcznego Zaawansowania Robót Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia listę podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki, która będzie zawierać:

  • listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz dalszych podwykonawców wynagrodzeń sporządzoną na podstawie otrzymanych i wymagalnych faktur za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym prace określającą datę płatności;

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 i ust. 8, zawiera również określenie kwot wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi.
10. Podwykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Podwykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym o dłużej niż 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszych podwykonawców, Podwykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 20% tej kwoty, oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo poniesionych w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot),
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Podwykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Podwykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
12. Podwykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z dalszymi podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.
13. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Podwykonawca wyraża zgodę na wstąpienie Zamawiającego w miejsce Podwykonawcy w umowy z dalszymi podwykonawcami, zawarte zgodnie z niniejszym paragrafem.
14. Listę osób reprezentujących dalszych podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Podwykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z dalszymi podwykonawcami.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Ryczałtowa należność za wykonanie prac opisanych szczegółowo w § 1 i § 2 została ustalona na ...................zł (słownie: ........................................................ złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powiększone zostanie o podatek VAT w ustawowej wysokości, stosownej dla obiektów jak w § 1 ust.
3. Podwykonawca oświadcza, że należność za wykonanie prac została określona wyłącznie na bazie urządzeń i materiałów, które zostały wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej łącznie ze wszystkimi załącznikami.
4. Podwykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Podwykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu przedmiaru robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji) oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Podwykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania placu budowy, oraz zapoznał się z warunkami realizacji.
5. Przyjmuje się, że cena zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Podwykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Powyższa cena obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.
7. Zamawiający ma prawo zmienić zakres prac o roboty dodatkowe lub zaniechane. Należność za wykonanie prac, o którym mowa w ust. 1 zostanie zmieniona proporcjonalnie do w/w zakresu na podstawie „Tabeli scalonych cen jednostkowych” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub procedury opisanej w ust. 8, a Podwykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

Wzór umowy - plik do pobrania

8. Zmiany zakresu robót wykraczające poza zakres umowy, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Zlecenie dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji zmian i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Na pisemne zapytanie ofertowe Zamawiającego, Podwykonawca jest zobowiązany złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego ofertę cenową wraz z załącznikami umożliwiającymi jej weryfikację. Podwykonawca udzieli Zamawiającemu 15% upustu od wartości kosztorysu zatwierdzonego przez Klienta. Wszelkie zmiany zakresu robót wymagają uzgodnień, co do terminu ich wykonania.
9. Zmiany zakresu robót w przedziale 4% należność za wykonanie prac, o której mowa w ust. 1 nie może stanowić podstawy do występowania o roboty dodatkowe.
10. Tabela scalonych cen jednostkowych nie oznacza, że niniejsza kwota będzie rozliczana kosztorysowo i nie stanowi podstawy do zmiany przez Podwykonawcę ryczałtowego charakteru umowy oraz ustalonej kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Informacje zawarte w w/w tabeli będą stanowiły punkt odniesienia Stron umowy w przypadku:
a) przygotowania miesięcznych raportów na temat zaawansowania robót i dokonywania na ich podstawie zapłaty,
b) oszacowania kosztu ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót, czego Klient może żądać od wykonawcy w trakcie budowy, jak również ustalenia ceny robót do których wykonania Podwykonawca może być zobowiązany.
11. Oprócz robót wymienionych w tabeli scalonych cen jednostkowych, zaoferowana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie roboty dodatkowe, które mogły zostać pominięte w kosztorysach obiektu, lecz które są niezbędne do pełnego i doskonałego wykończenia przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

§ 7
Termin wykonania

1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2:
Termin rozpoczęcia:  – ......................
Termin zakończenia:  – ......................

2. Terminy realizacji ustalone na naradach koordynacyjnych Strony zgodnie traktują jako terminy pośrednie wykonania robót, bez konieczności podpisywania aneksu.
3. Zachowanie uzgodnionych powyżej terminów jest podstawowym obowiązkiem Podwykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac nie spowodowane działalnością Podwykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie w/w terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Podwykonawcą ocenią zaistniałą sytuację i jej wpływ na terminy realizacji prac.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia (lecz nie skrócenia) w/w terminów wykonania prac, zaś Podwykonawca to akceptuje i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. Podwykonawca dokonał szczegółowego przeglądu frontu robót i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w ust. 1 i 2.
6. W przypadku wstrzymania prac (Podwykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie) Podwykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 8
Płatności

1. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Podwykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
a) przedstawienie okresowych raportów na temat zaawansowania robót,
b) protokół odbioru podpisany wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Podwykonawcę,
c) przedstawienie przez Podwykonawcę dokumentów wymaganych niniejszą umową,
d) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego,

Wzór umowy - plik do pobrania

e) pisemna gwarancja, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. n na zakres robót objętych umową dołączona do faktury końcowej,
f) podpisanie rozliczenia ostatecznego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy dołączonego do faktury końcowej,
g) złożenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. p,
h) złożenie oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawcy, według wzoru załącznik nr 6, że ich wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego/miesiąca zostały uregulowane przez Zamawiającego.
2. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie.
W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Podwykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą solidarnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Podwykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.
3. Podwykonawca wystawi faktury za część przedmiotu umowy wraz z załącznikami wg ust. 1 po ich akceptacji przez Zamawiającego. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie okresowo 2 razy w miesiącu – dla prac blacharsko dekarskich oraz każdorazowo po dostarczeniu partii materiału do wbudowania – dla materiałów.
4. Płatność faktur lub rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Podwykonawcy w okresie 30 dni – dla robocizny oraz 14 dni – dla materiałów, licząc od dnia jej złożenia, przyjęcia i zaakceptowania w siedzibie Zamawiającego przy ul. ................. w .................... Płatności należy dokonywać na konto Podwykonawcy:
W banku ........................
Nr rachunku ....................................
5. Podwykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą płatność faktury tj. w terminie krótszym niż określony w ust. 4, a Zamawiający może takiej zgody udzielić, w szczególności po spełnieniu następujących warunków:
a) Podwykonawca uzyska pisemną akceptację przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 na dokonanie wcześniejszej płatności,
b) Podwykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu w wysokości ustalonej między Stronami.
6. W przypadku uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego na dokonanie wcześniejszej płatności Podwykonawca:
a) w treści faktury uwidoczni udzielony rabat zmniejszający wartość należności za wykonanie prac, zgodnie z zapisami ust. 5 lit. b,
b) wystawi fakturę zgodnie z zapisami ust. 5, z której wynikać będzie skrócenie terminu płatności,
c) dołączy kopię zgody przedstawiciela Zamawiającego do faktury.
7. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Zamawiającego.
8. Podwykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
Nr NIP Zamawiającego: ...........................
Nr NIP Podwykonawcy: ...........................

§ 9
Gwarancja płatności

1. W terminie 6 tygodni od dnia złożenia przez Podwykonawcę odpowiedniego pisemnego żądania, Zamawiający przedłoży Podwykonawcy Bankową lub Ubezpieczeniową Gwarancję Zapłaty (zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U Nr 180, poz. 1758) o treści jak w załączniku nr 5), której Beneficjantem jest Podwykonawca, na kwotę odpowiadającą różnicy wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w § 6, a wartością już uregulowanych faktur, przedpłat, zadatków, zaliczek, kar i innych kosztów poniesionych w imieniu lub na rzecz Podwykonawcy.
2. Podwykonawca zobowiązany jest partycypować w kosztach udzielonej mu Gwarancji Zapłaty w wysokości 2% kwoty gwarantowanej. Kwota ta zostanie potrącona z pierwszej przysługującej mu płatności po złożeniu żądania, o którym mowa w ust. 1.

Wzór umowy - plik do pobrania

3. Przekazując Podwykonawcy Bankową lub Ubezpieczeniową Gwarancję Zapłaty, Zamawiający uprawniony będzie zwiększyć kwotę kaucji, o której mowa w § 10 do wysokości 30% lub żądać zwiększenia wartości gwarancji terminowego i dobrego wykonania, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. p do wysokości 30% wynagrodzenia Podwykonawcy. Podwyższona kaucja za wykonane już roboty zostanie potrącona z kolejnej faktury Podwykonawcy. Jeżeli natomiast Zamawiający zażąda zwiększenia wartości gwarancji terminowego i dobrego wykonania wtedy Podwykonawca pod rygorem wypowiedzenia umowy z jego winy, zobowiązany jest dostarczyć taką gwarancję w ciągu 14 dni.
4. Podwykonawca uprawniony będzie skorzystać z Gwarancji Zapłaty tylko w sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania Zamawiający nie ureguluje jego należności, a zwłoka w płatności prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej faktury przekracza 30 dni roboczych.
5. Wykorzystanie przez Podwykonawcę Gwarancji Zapłaty bez wcześniejszego wezwania lub w stopniu przekraczającym zaległą sumę wynagrodzenia, uprawnia Zamawiającego do potrącenia tej kwoty, powiększonej o karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, z każdej wierzytelności Podwykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego.

§ 10
Kaucja gwarancyjna

1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, z każdej faktury będzie potrącona kaucja gwarancyjna w wysokości 10%, która zostanie zwrócona, na wezwanie, w następujący sposób:

  • 50% po dokonaniu odbioru zadania inwestycyjnego przez Klienta,

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Podwykonawcy - w wysokości 10% ryczałtowej należności za wykonanie prac, wg § 6, łącznie z wartością robót dodatkowych,
e) w przypadku nienależytego wykonania prac przez Podwykonawcę oraz ich konsekwencji, Zamawiający może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych,
f) za niedotrzymanie postanowień § 2 lub § 4 niniejszej umowy po uprzednim pisemnym, jednorazowym upomnieniu przez przedstawiciela Zamawiającego w wysokości .................. zł, o ile któryś z ustępów nie stanowi inaczej. Powyższa kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu (potrącona przez Zamawiającego) w bieżącym miesiącu realizacji i/lub, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącach następnych.
5. Kary umowne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 2 ust. 1 lit. f.
6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru może polecić Podwykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót.
W przypadku niezastosowania się Podwykonawcy do wskazówek przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Podwykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podjętymi działaniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje się.
7. Zamawiający zapłaci Podwykonawcy:
a) za opóźnienie w zapłacie faktury przekraczające 7 dni – odsetki w wysokości 6-miesięcznego WIBOR-u, zgodnie z tabelą „Złotówkowe Depozyty Międzybankowe” publikowaną w dzienniku Rzeczpospolita,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% ryczałtowej należności za wykonanie prac.

§ 12
Warunki odstąpienia od umowy

1. Podwykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
b) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty należności za wykonane prace.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Klient odstąpił od umowy na wykonanie obiektu z Zamawiającym. W takim przypadku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy na podstawie protokołu dotychczasowego zaawansowania prac zatwierdzonego przez Zamawiającego i potwierdzonego przez Inspektor Nadzoru,
b) Podwykonawca uchybia postanowieniom § 5, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności względem dalszych podwykonawców
c) Podwykonawca złamał postanowienia § 4 ust. 9 o zachowaniu tajemnicy handlowej. W tym przypadku Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jak w § 11 ust. 1 lit. d. Zapłata niniejszej kary nie wyklucza dodatkowego odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej w celu zrekompensowania poniesionych przez Zamawiającego strat oraz utraconych przez niego korzyści,
d) Podwykonawca wstrzyma wykonanie przedmiotu umowy na czas dłuższy niż 1 dzień bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub jeśli opóźnienia w reali-
zacji robót Podwykonawcy wynoszą dłużej niż 7 dni jak to przewiduje terminarz podany w § 7 umowy i w tym przypadku:

  • Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jak w § 11 ust. 1 lit. d,

§ 13
Stwierdzenie wykrycia wad i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi

1. O istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Podwykonawcę na piśmie.
2. W ciągu 12 godzin Podwykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiającego o terminie usunięcia usterki, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający i Podwykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Podwykonawcy termin usunięcia usterki, a Podwykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.
4. Podwykonawca w terminie przedstawionym w ust. 2 albo ust. 3 dokona naprawy na swój koszt jakiekolwiek wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni jakiegokolwiek uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego lub Klienta, spowodowany przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Podwykonawca zobowiązany będzie na naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Podwykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
6. W przypadku niewykonania przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z ust. 4, Zamawiający, w zastępstwie Podwykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami oraz 15% narzutem Podwykonawcę.
7. W przypadku, gdy Podwykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia wad wg ust. 2 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Podwykonawcy (wykorzystując w tym celu kaucję gwarancyjną i gwarancję terminowego i dobrego wykonania lub potrącić płatność z ceny kontraktowej lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług). Potracenie wykonane będzie na podstawie wystawionej faktury i powiększone o koszty operacyjne w wysokości 15% wartości wad.
8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Podwykonawcę, to wtedy może dokonać potrącenia płatności z ceny kontraktowej, z wstrzymanej kaucji gwarancyjnej, gwarancji terminowego i dobrego wykonania lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. Potracenie wykonane będzie na podstawie wystawionej faktury i powiększone o koszty operacyjne w wysokości 15% wartości wad.
9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego i Klienta w związku z zaistnieniem wady w pracach Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego podwykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Podwykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.
10. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 14
Zmiany do umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z wyłączeniem § 7 ust. 3.

Wzór umowy - plik do pobrania

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Umowy Spółki lub też uchwały wspólników upoważniającą Zarząd do zaciągania zobowiązań, do świadczeń o wartości dwukrotnie przewyższających wysokość kapitału zakładowego (o ile taka sytuacja występuje).
2. Podwykonawca nie może dokonać potrąceń lub cesji wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego i Klienta.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy są lub staną się nieważne lub nie skuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy (klauzula salwatoryjna).
4. Niżej podpisani przedstawiciele stron zapewniają, że są należycie umocowani do podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie umowy, o ile zgoda taka była konieczna.
5. Kolejność ważności dokumentów: umowa, załączniki, dokumentacja techniczna.
6. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 627-646 K.C.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                  Podwykonawca

 

Załączniki:
Załącznik nr 1: Spis przekazanej dokumentacji.
Załącznik nr 2: Tabela scalonych cen jednostkowych.
Załącznik nr 3: Rozliczenie ostateczne.
Załącznik nr 4: Gwarancja wykonania.
Załącznik nr 5: Gwarancja płatności.
Załącznik nr 6: Oświadczenie Podwykonawcy.

Wzór umowy - plik do pobrania

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na e-dach.pl e-dach.pl