Umowa o wykonanie robót dekarskich

Redakcja
Umowa o roboty dekarskie jest rodzajem umowy o dzieło. Chcąc ułatwić inwestorowi indywidualnemu zawarcie umowy przedstawiamy wzór. Oczywiście można ją modyfikować - wykreślić niektóre punkty lub dopisać dodatkowe ustalenia.

Umowa na wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu...................................
w...................................................
pomiędzy:
1)
...........................................................................
...........................................................................
zwanym dalej Zamawiającym, a
2)
...........................................................................
...........................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Par. 1
1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na budowie
...........................................................................
w .........................................................................
robót: ...................................................................
2. Celem umożliwienia wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy przyłącze do wody, energii elektrycznej, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz ......................................................................
............................................................................

Par. 2
1.  Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją techniczną oraz ofertą z dnia .................... r.
2.  Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

Par. 3
1.  Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę umowy robót strony ustalają na dzień ................... r.
2.  Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową do dnia ................... r.
3.  Wiążący Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy.

ust. 2 i 3 może brzmieć:
2. Kolejne etapy robót będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami w formie pisemnej przyjętej przez obie strony. Ustalenia takie obejmować będą ich zakres oraz termin wykonania.
Ostateczny termin zakończenia wszelkich robót strony ustalają na dzień ................... r.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

Par. 4
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
2.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
b)  posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich,
c)  przeszkolenie stanowiskowe.

Wzór umowy - plik do pobrania

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.
4.  Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

Par. 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

Par. 6
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2.  Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

Par. 7
1.  Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym.
2.  Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.  W przypadku powierzenia wykonania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

Par. 8
1.  Strony ustalają jednomiesięczne okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego.
2.  Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru.
3.  Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbioru częściowych oraz faktury Wykonawcy wystawiane Zamawiającemu.
4.  Faktury wystawiane będą każdorazowo na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego obmiarów sporządzonych przez Wykonawcę.
5.  Stawki wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego robót objętych niniejszą umową określa wiążąca dla Wykonawcy oferta, o której mowa w Par. 2 ust. 1.
6.  Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres usług, o których mowa w Par. 1, przedłoży na życzenie Zamawiającego ofertę ich wykonania na bazie stawek zawartych w ofercie, o której mowa w Par. 2 ust. 1 umowy.

Par. 9
1.  Płatności za faktury częściowe dokonywane będą przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu.
2.  Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu ................ dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu.
3.  Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględnione.

Wzór umowy - plik do pobrania

Par. 10
1.  Wykonawca obowiązany jest zgłaszać termin zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.
2.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną za powierzony mu materiał, maszyny i urządzenia.
3.  W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, zużycia ponad wynikające z normalnej eksploatacji albo utraty Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.
4.  W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:
a)  nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
b)  odstąpić od umowy,
c)  powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
d)  potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

Par. 11
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a)  zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości ............. % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki,
b)  zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości ............... % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,
c)  odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub w części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości ............... % wartości umowy netto lub odpowiednio
............... % wartości netto robót, od których wykonania odstąpiono,
d)  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości ............... % wartości umowy netto lub odpowiednio ............... % wartości netto robót, od których wykonania odstąpiono.
2.  Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonywania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

Par. 12
1.  Wykonawca udziela rękojmi za wady robót, o których mowa w Par. 2 umowy na okres ............... lat.
2.  Bieg rękojmi, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego.
3.  Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonywanych przez wykonawcę.

Par. 13
1.  Z każdej faktury częściowej Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony potrącić ............... % wartości faktury netto jako kaucję gwarantującą należyte wykonanie robót.
2.  Połowa sumy kwot, o których mowa w ust. 1, zostanie zwrócona wraz z płatnością za fakturę końcową. Pozostała jej część zwrócona zostanie Wykonawcy po upływie terminu do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z postanowieniami Par. 12 ust. 1 umowy.
lub:
2.  Suma kwot, o których mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z płatnością za fakturę końcową.

Par. 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par. 15
Niniejszą umowę sporządzono w ............... (słownie: ...............) jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Wzór umowy - plik do pobrania

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

echodnia.eu Targi Dom, Ogród i Ty w Targach Kielce

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na e-dach.pl e-dach.pl